ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្មុ


ទស្សនវិស័យ

ដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកកែច្នៃ បណ្ដុះ និងចែកចាយធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៃផលិតផលដែលមានគុណភាពយ៉ាងពិសេសដែលចម្រាញ់ពីផ្សិតលីងជឺ។

បេសសកម្ម

  • ធ្វើការស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងផលិតកែច្នៃផលិតផលដែលចម្រាញ់ពីផ្សិតលីងជឺដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពដែលល្អគ្មានពីរនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងការបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអោយកាន់    តែរឹងមាំ។
  • ពង្រឹងទីផ្សារឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំថែមទៀត ថែមទាំងផ្ដល់ឱកាសដល់សមាជិកទាំងអស់ចូលរួមធ្វើជំនួញតាមបែបប្រព័ន្ធទីផ្សារបណ្ដាញ។
  • គោលបំណងដើម្បីធ្វើអោយមនុស្សនៅក្នុងសកលលោកមានសុខភាពល្អ
  • ធ្វើអោយផ្លាកយីហោហ្គាណូអីុកស៊ែលល្បីទូទាំងសកលលោក
  • ធ្វើអោយហ្គាណូអីុកស៊ែលមាននិរន្តរភាពយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងឧស្សាហកម្មខាងផ្នែកសុខភាព