សូមស្វាគមន៍

មកកាន់គ្លីនិក

ហ្គាណូអ៊ីកស៊ែល

គ្លីនិកហ្គាណូអីុកស៊េលត្រូវបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រួសួងសុខាភិបាលដែលមានលេខ ៤៥/១៧ អបស/មព ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧។ បច្ចុប្បន្នមានអតិថិជនជាច្រើនបានទទួលសេវាព្យាបាលពីគ្លីនិករបស់យើងជាច្រើន ដោយភាគច្រើនពួកគាត់ គឺសុទ្ធតែជាសមាជិក ឬទទួលដំណឹងពីសមាជិកទើបបានគាត់ស្គាល់ និងមានការជឿជាក់។ ភាគច្រើន អ្នកជម្ងឺដែលមកសម្រាក ឬ ពិគ្រោះយោបល់ពីគ្លីនិករបស់យើង គឺគាត់លែងមានកន្លែងដែលត្រូវទៅហើយ ដូច្នេះគ្លីនិករបស់យើងគឺជាជម្រើសចុងក្រោយរបស់ ពួកគាត់។

បុគ្គលិកគ្លីនិកហ្គាណូអ៊ីកស៊ែល

ព្រឹត្តការណ៍ផ្សេងៗ

ដោយសារយើងយកចិត្តទុកដាក់

ប្រជុំប្រចាំសប្ដាហ៍ | 03-07-2018

កាលពីថ្ងៃទី ០៣ ខែកក្កដា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ មានការប្រជុំមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសហការណ៍ជាមួយនឹងគ្លីនិកបានជួស ឈាមជូនសមាជិក និងអតិថិជនថ្មីៗចំនួន ៣៧នាក់។ ការ ពិនិត្យសុខភាពនេះគឺត្រូវបានគ្លីនិកមិនគិតប្រាក់ចំនួន៥មុខធំៗ មានដូចជា រកជាតិស្ករក្នុងសរសៃរឈាម រកជាតិអាស៊ីតក្នុង សរសៃរឈាម ពិនិត្យរកមេរោគថ្លើមប្រភេទ បេ និងសេ ព្រមទាំងរកអង់ទីក័រទៀតផង។

ប្រជុំប្រចាំសប្ដាហ៍ | 01-07-2018

កាលពីថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ មានការប្រជុំមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសហការណ៍ជាមួយនឹងគ្លីនិកបានជួស ឈាមជូនសមាជិក និងអតិថិជនថ្មីៗចំនួន ៩៨នាក់។ ការពិនិត្យសុខភាពនេះគឺត្រូវបានគ្លីនិកមិនគិតប្រាក់ចំនួន៥មុខធំៗ មានដូចជា រកជាតិស្ករក្នុងសរសៃរឈាម រកជាតិអាស៊ីតក្នុង សរសៃរឈាម ពិនិត្យរកមេរោគថ្លើមប្រភេទ បេ និងសេ ព្រមទាំងរកអង់ទីក័រទៀតផង។

ពិគ្រោះជម្ងឺដោយសេរី

ស្វែងរកគ្លីនិក